احد چگيني

احدچگيني

تحصيلات:

 

              ليسانس در رشته مهندسي مکانيک

             فوق ليسانس در رشته ادبيات

            دانشجوي دکتراي مديريت  DBA

     سوابق  :

۱-      سرپرست هفته نامه ولايت در تاکستان

۲-      مسئول روابط عمومي شرکت شهر صنعتي البرز

۳-      سردبير نشريه مينودر قزوين

۴-      بخشدار مرکزي شهرستان شهرستان تاکستان

۵-      بخشدار اسفرورين شهرستان تاکستان

۶-      معاون فرماندار شهرستان قزوين

۷-      بخشدار البرز شهرستان قزوين

۸-      بخشدار مرکزي شهرستان البرز

۹-      عضودومين دوره شوراي شهر قزوين

۱۰-   کارشناس مسئول بازرسي استانداري قزوين

۱۱-   نماينده بيمه البرز

۱۲-   نماينده بيمه نوين

۱۳-   مدير مسئول صاحب امتياز مجله سراسري صداي صنعت

۱۴-   مسئول کميسيون حقوقي سازمان نظام مهندسي قزوين

۱۵-   مدير بيمه نوين استان قزوين

۱۶-   مشاور شرکت شهرک هاي صنعتي البرز

۱۷-   عضو شوراي اسلامي شهرستان قزوين

۱۸-   عضو شوراي اسلامي استان قزوين

۱۹-   عضو شوراي عالي استانهاي کشور

۲۰-   عضو هيئت حل اختلاف استان قزوين