فاطمه اشدری

فاطمه اشدری

تحصيلات:

 

           کارشناسي ارشد مديريت

     سوابق  :

 

۱-      رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين

۲-      رئيس کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شوراي اسلامي شهر قزوين

۳-      استخدام آموزش و پرورش استان قزوين سال ۱۳۶۴

۴-      مدير مراکز آموزشي ( کوثر و فرزانگان و شهيد شيرودي شهرستان آبيک بمدت ۷ سال ) (سرپرست تربيت معلم بنت الهدي صدر قزوين) (بازرس و راهنماي آموزش مدارس ناحيه يک و دو در آموزش و پرورش ) (مشاوره تربيتي – تحصيلي دبيرستان فرزانگان –حجاب- شاهد بهشتيان و هدي قزوين ) (دبير خوشنويسي دبيرستانهاي توحيد- بعثت- شهيد بهشتي- شرافت –شفق و .... قزوين) (معاون پيش دانشگاهي شهيد بنت الهدي صدر قزوين –دبير علوم اجتماعي دبيرستانهاي قزوين)

۵-      مدرس مرکز آموزش عالي فرهنگيان استان قزوين

۶-      مدرس آموزش ضمن خدمت فرهنگيان استان قزوين

۷-      عضو شوراي آموزش و پرورش استان قزوين

۸-      عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان قزوين

۹-      عضو شوراي مشاورين آموزش و پرورش استان قزوين

۱۰- راهنماي آموزشي دانش آموزان شاهد قزوين

۱۱- عضو معتمد انجمن کتابخانه هاي استان قزوين

۱۲- عضو کارگروه بهداشت و درمان و امور اجتماعي (استانداري-دانشگاه علوم پزشکي و تامين اجتماعي) استان قزوين

۱۳- موسس و مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي استان قزوين

۱۴- عضو شوراي اسلامي شهر قزوين سه دوره(دوم –سوم-چهارم)

۱۵- مسئول مجمع بسيج جامعه زنان استان قزوين

۱۶- عضو جامعه فرهيختگان فرهنگي بسيج استان قزوين

۱۷- عضو انجمن کتابخانه هاي استان قزوين

۱۸- نماينده امام جمعه قزوين در شوراي نامگذاري شهر قزوين

۱۹- عضو هيئت امناي نابينايان استان قزوين

۲۰- عضو هيئت ورزشي انجمن نابينايان استان قزوين

۲۱- عضو هيئت مديره ورزش پيوند اعضاي ايران

۲۲- عضو کارگروه بهداشت و درمان تامين اجتماعي (استانداري-دانشگاه علوم پزشکي-تامين اجتماعي استان قزوين)

۲۳- نايب رئيس و عضو مجمع خيرين سلامت استان قزوين