اجرای برنامه های عمرانی نباید موجب تخریب میراث طبیعی شود