سوابق و برنامه های محمد رضا صدیقی

برنامه های آتی محمدرضا صدیقی برای شورای شهر قزوین
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ - ۱۵:۴۷
توسعه زیرسـاخت های صنعت گـردشگری و فـرودگـاه قـزوین

سوابق و برنامه های محمد رضا صدیقی :

سوابـق:
•  عضو شورای اسلامی شهر قزوین
•  بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریت در کشور و قزوین
•  بیش از یک دهه مسئول افتخاری ستاد بازسازی عتبات عالیات ( حـرم طفـلان مسلم (ع) )
•  از فـرماندهان و جـانبازان دفـاع مقـدس
•  نایب رئیس سابق آژانس های هواپیمایی و گردشگری استان قزوین
•  رئیس کمیسیون شورایاری های شورای اسلامی شهر قزوین
•  نایب رئیس کمیسیون عمران و عضو کمیسیونهای خدمات شهری، املاک، بودجه، بانوان، پیگیری و نظارت به مدت ۴۰ ماه
•  عضـو کـارگـروه مشـورتـی قـزوین + ۲۰
•  نماینده شورای شهر در سازمان باغستان سنتی قزوین
•  عضو شورای عالی سرمایه گذاری شهر قزوین
•  عضو کمیته پاسخ گویی به ارباب رجوع در مناطق سه گانه شهرداری

برنامه ها:
•  توسعه زیرسـاخت های صنعت گـردشگری و فـرودگـاه قـزوین
•  جـذب سـرمایه گـذاران داخـلی و خارجی
•  توسعه فضـای سبز، خـانه بـاغ ها و حـفظ بـاغستان سنـتی
•  تـوجه جـدی به منـاطق کمتر توسعه یافـته ، مناطـق منفصـل و معمـاری ایرانـی- اسلامـی
•  تولیـد درآمـد پایـدار برای شـهر قزویـن
•  مقابلـه با فسـاد اداری
•  ایجاد کمیسیون اشتغـال، جوانـان، ورزش
•  کمک به توسعـه انرژی های پاک و سلامـت جامعـه برای مقابلـه با آلاینـده های هوا و محیـط زیسـت
•  به کـار گیری نخبگـان جوان بومـی و شرکتهـای دانش بنیـان
•  همکاری و تعامل علمی با مراکز رشد و فناوری
•  توجه جدی به فرهنگ و هویت ایران اسلامی

لینک خبر: mezan.ir/node/414