آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های اسلامی کشور

دسته بندی خبر

آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های  اسلامی کشور

ماده ۱- ارکان تشکیلاتی شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر تعیین می شود : الف - دفتر هیئت رییسه ب - دبیرخانه پ - کميسیونها تبصره - شورای اسلامی شهرستان و بخش فاقد رکن بند ( پ ) و شورا ی اسلامی روستا صرفا دارای رکن بند ( ب ) می باشد.

ماده ۲ - سقف ردیفهای شغلی شورای عالی استانها به تعداد ( ۳۵ ) ردیف و شورای اسلامی استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا با تأیید شورای عالی استانها به شرح زیر تعیین می شود : الف - شورا ی اسلامی استانها حداکثر ( ۵ ) ردیف ب - شورای اسلامی شهرستان تا سی و پنج هزار نفر جمعیت ( ۱ ) ردیف پ - شورای اسلامی شهرستان تا هفتاد هزار نفر جمعیت ( ۲ )ردیف ت - شورای اسلامی شهرستان از هفتاد هزار نفر جمعیت به بالا ( ۳ ) ردیف ث- شورای اسلامی شهرهای بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( ۲ ) ردیف ج - شورای اسلامی شهرهای پنجاه هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر جمعیت ( ۳ ) ردیف چ - شورای اسلامی شهرهای صد هزار نفر جمعیت تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ( ۴ ) ردیف ح - شورای اسلامی شهرهای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( ۶ ) ردیف خ - شورای اسلامی شهر های پانصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت ( ۱۰ ) ردیف و شهرهای بيش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنجاه هزار نفر ( ۱ ) ردیف اضافه می شود . د - شهر تهران ( ۱۴۰ ) ردیف تبصره ۱- به کارگیری افراد برای تصدی ردیفهای شغلی این ماده منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار در بودجه سالانه شورا و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است . تبصره ۲- به کار گیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر با رعایت بند ( ۸ ) ماده ( ۶ ) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورا های اسلامی شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۲/ت۲۱۰۶۸ ه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۷ خواهد بود .

ماده ۳- شوراهای اسلامی مکلفند امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غیر دولتی انجام دهند .

ماده ۴- شرح وظایف تفصیلی هریک از ردیفهای شغلی توسط دبیر خانه شورای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای مربوط به تایید شورا ی عالی استانها می رسد .

ماده ۵- دبیرخانه شوراها مسئولیت انجام اموری را که از طرف رییس شورا ارجاع می شود بر عهده دارد . تبصره - رییس دبیرخانه شورای عالی استانها و مسئول دبیرخانه شوراهای اسلامی توسط رییس شورای مربوط منصوب می شوند .

ماده ۶- کارکنان دبیرخانه شورای عالی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور ( موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت ۲۵۳۴۲ ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ ) و قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- و اصلاحات بعدی آنها هستند .

ماده ۷- دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات می توانند از خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی ، شهرداری ها و دهیاریها به صورت مأمور استفاده نمایند