اطلاعیه های وزارت کشور در رابطه با شورای شهر قزوین