انتخاب شورای شهر قزوین

تقاطع امام رضا(ع)، خلیج فارس و قدس در سال 96به بهره برداری می رسند
نایب رییس کمیسیون عمران شورای شهر قزوینزز گفت: تقاطع های غیرهمسطح امام رضا(ع)، خلیج فارس و قدس سال ۹۶به بهره برداری می رسند.
۰۲/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۶:۰۸