بهترین برنامه های نامزدهای شورای شهر قزوین

ستاد امام راحل 5میلیارد تومان را در پروژه های قزوین هرینه کند
رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین گفت:
۰۲/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۹
محمدرضا صدیقی
فعالیت ها و برنامه های انجام شده ،محمد رضا صدیقی رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین طی مدت اخیر در بخشهای عمرانی و فرهنگی به این شرح است
۰۲/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶
محمدرضا صدیقی
جـذب سـرمایه گـذاران داخـلی و خارجی محمدرضاصدیقی (کد۶۴۲)
۰۲/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷