همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي